woensdag 25 april 2012

dinsdag 24 april 2012

Opgelet !


Alle ABVV KANTOREN zijn gesloten op maandag 30 april in de namiddag !

woensdag 18 april 2012

De index hervormen? Geen goed idee !

Aan voorstellen om de index te hervormen is er geen gebrek. Maar stuk voor stuk betekenen ze een verlies aan koopkracht: een herziene index kan geen correcte weergave zijn van de kosten voor levensonderhoud!


nergieproducten uit de indexkorf?

Brandstoffen zitten niet in de indexkorf, maar gas, stookolie en elektriciteit zitten er wel in. Vermits die producten de prijsstijgingen in de hand werken, kunnen we die toch beter schrappen?

Geen goed idee!

Ook als die producten niet meer in de korf zitten, blijven hun prijzen stijgen. Dat verandert niets aan de inflatie, wel aan de koopkracht: wanneer de inkomens onvoldoende geïndexeerd zijn, daalt de koopkracht. Bij koorts een thermometer stukslaan helpt niet, de koorts zal even hoog blijven!

Resultaat: minder koopkracht.Een of meer indexeringen overslaan?

In de jaren ‘80 werd de index drie maal overgeslagen. Kan dat vandaag ook, nu de schuldenlast bijna even hoog is?

Geen goed idee!

Een index overslaan, dat betekent besparingen voor de Staat en voor de bedrijven, maar wel ten koste van de werknemers en de sociaal uitkeringstrekkers. Dat is dus sociaal onaanvaardbaar!

Resultaat: minder koopkracht.Een forfaitaire indexering?

Eénzelfde indexering voor iedereen, dus niet in percentage, zou dat niet meer sociale gelijkheid inhouden?

Geen goed idee!

De automatische indexering is niet rechtvaardig of onrechtvaardig, maar neutraal (zie ons dossier ‘Vooroordelen over indexering’). De indexering waarborgt immers de koopkracht van iedereen: uitkeringstrekkers, kleine en grote lonen. Wanneer de lonen stijgen omdat ze aangepast worden aan de stijgende kosten voor levensonderhoud, dan stijgen ook de sociale bijdragen en de fiscale ontvangsten. Bij een forfaitaire indexering zou de Staat niet zoveel minder uitgaven hebben, wel minder inkomsten.

Resultaat : minder koopkracht voor sommigen en minder inkomsten voor de Staat.Een indexering van het nettoloon?

Waarom geen indexering berekend op het nettoloon?

Geen goed idee!

De werkgevers – en de Staat als werkgever – zouden hier voordeel bij hebben, maar de Staat in het algemeen zou zijn inkomsten wel zien dalen. En de werknemers zouden uitgesteld loon verliezen: zolang de sociale uitkeringen (ziekte, werkloosheid, arbeidsongeval, pensioen) op het brutoloon berekend worden, zou een indexering van het nettoloon een geleidelijke vermindering van de berekeningsbasis tot gevolg hebben.

Resultaat : minder koopkracht en minder inkomsten voor de Staat.Een jaarlijkse indexering?

Zou één indexering per jaar de inflatie niet vertragen?

Geen goed idee!

Een dergelijk systeem bestaat in feite al omdat veel cao's erin voorzien. Maar het valt zelden voor dat er meerdere indexeringen per jaar zijn. Uitzondering was het jaar 2009 voor de sociale uitkeringen. Bovendien is het zo dat de uitvlakking van de gezondheidsindex over vier maanden ook de indexering afremt (zie ons dossier ‘Indexering of behoud van koopkracht: hoe werkt het?). Een veralgemening van dit systeem zou sprongsgewijze indexeringen tot gevolg hebben, zonder iets aan de inflatievoet te veranderen.

Resultaat : volkomen overbodig.

donderdag 5 april 2012

Congé Payé

Uitbetaling Vakantiegeld RCA/SAPA


De vakantiekas van de non-ferrobedrijven betaalt het vakantiegeld op


30 mei 2012


dinsdag 3 april 2012

En klaar zijn we

Na 4 jaar is het tijd voor een sterke vakbond. Stem dus op lijst 3 voor uw toekomst !


Ouderschapsverlof van 3 naar 4 maanden

Ouders kunnen vanaf nu 4 in plaats van 3 maanden ouderschapsverlof nemen, maar enkel de ouders van kinderen geboren vanaf 8 maart ontvangen een uitkering voor die vierde maand.

Op 18 juni 2009 slaagden de vakbonden erin met de Europese werkgevers een akkoord te onderhandelen over een minimum van 4 maanden ouderschapsverlof. We verheugen ons erover dat de Ministerraad dit akkoord nu heeft omgezet in de praktijk.

Ouders van kinderen geboren vanaf 8 maart 2012 zullen hierdoor elk beschikken over een uitkering voor 4 maanden ouderschapsverlof (dat kan opgenomen worden in 8 maanden halftijds of 20 maanden 4/5de). Tot hiertoe bedroeg het ouderschapsverlof slechts 3 maanden.

Voor de ouders van kinderen geboren vóór 8 maart wordt wel het recht toegekend om thuis te blijven voor een 4de maand ouderschapsverlof, maar wordt geen uitkering voorzien. Voor hen is er dus enkel een uitkering voor de eerste 3 maanden voltijds ouderschapsverlof, de eerste 6 maanden halftijds en de eerste 15 maanden 1/5de.

Wij hopen dat de regering het nodige budget zal vinden om voor deze ouders uitkeringen te voorzien voor de vierde maand ouderschapsverlof vanaf 2013. Want, voor het ABVV is ouderschapsverlof een belangrijk recht – onverkort. Voor ouders die vaak met twee werken is het een middel om arbeid en gezin beter te kunnen combineren. Opdat elk gezin gebruik zou kunnen maken van volwaardig ouderschapsverlof, is een uitkering voor de 4de maand, ongeacht de datum van geboorte, dan ook nodig. Alleenstaanden of gezinnen met een eerder laag inkomen, die een 4de maand willen opnemen voor kinderen geboren vóór 8 maart, moeten het stellen zonder een uitkering voor deze maand. Zij zullen zich dan vaak verplicht zien deze extra maand (waarop ze recht hebben) toch te laten schieten uit financiële noodzaak.